Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Owczarka Niemieckiego SMON

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Owczarka Niemieckiego SMON.

Zarząd Stowarzyszenia SMON zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ,które odbędzie się w dniu 21.09.2013 o godzinie 18:00 w pomieszczeniu restauracyjnym Pensjonatu Pod Lwem w Krynicy Morskiej,podczas trwania IIIciego Zlotu ON-DON.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21.09.2013r.

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2012/2013r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012r.
9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
10. Dyskusja, zgłaszanie poprawek i wniosków dot. zaproponowanych zmian w Statucie

11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu
12. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
13. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2013/2014
14. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.